Site Terms

Bepavoc Live Search

Gebruik van de site

De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over Bepavoc en haar activiteiten.

De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

Ongeoorloofd of verboden gebruik

De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van Bepavoc, haar leden of van haar sponsoren zou kunnen schaden.

Garanties en beperking van de aansprakelijkheid

De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het kader van het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Bepavoc niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergerlijke inhoud.

Deze dienst wordt u aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Bepavoc garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, de verwachtingen van de gebruiker vervult, 100 % betrouwbaar en zonder fout is, dat de informatie die bekomen wordt door gebruik van de dienst precies en waar is, en dat alle mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden.

Bepavoc zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, haar inziens, up-to-date is. Ze garandeert niet dat de informatie passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typfouten. Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen.

Deze internet site bevat hyperlinken naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld. Bepavoc oefent geen controle uit op deze informatie. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of volledig karakter van deze informatie.

lgemeen, kan Bepavoc in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, voorvloeiende uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele - of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid of op een andere, zelfs al was Bepavoc op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. Bepavoc zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de gebruikers (van Internet)

Intellectuele eigendomsrechten

Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, foto's, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Bepavoc.

Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval, deze site , geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Bepavoc.

 

Onze Sponsors

We kunnen niet zonder onze sponsoren. Dankzij hun steun blijft sporten mogelijk en kunnen wij ons materiaal en trainingen tot in de puntjes blijven verzorgen.
 
Grond en KlinkerwerkenHandyHome
Advocomc2tmDeprez
IlMondoEssoDeMeulenGijbels